fa-IRen-GB
ورود به سايت

ارسال نسخه نهایی مقالات پذیرفته شده

نویسندگانی که مقالاتشان پذیرفته شده است می بایست نسخه نهایی مقالاتشان را جهت چاپ در مجموعه مقالات کنفرانس و همچنین چاپ در IRANDOC و SID براساس قالب تعیین شده کنفرانس به صورت PDF تا تاریخ هفتم فروردین ماه به آدرس robotic-ai-symp2013@iranopen.ir ارسال بنمایند.