fa-IRen-GB
ورود به سايت

نمایش دانشجویی

کمیته لیگ

  • سرپرست لیگ  :    آقای مهندس محمد رضا کاکوند
  • مسئول کمیته فنی:    خانم مهندس زهرا بروجنی

 اعضا کمیته فنی: 

  •  آقای دکتر وحید عظیمی راد
  • خانم مهندس مریم سخدری
  • آقای مهندس مصطفی محمدی

  • آقای مهندس آرش کنعانی
  • خانم مهندس زهرا محققیان

                                            برای ارتباط با کمیته لیگ از ایمیل Seniordemo@iranopen.ir استفاده فرمایید