fa-IRen-GB
ورود به سايت

ربات های خانگی

درباره لیگ

لیگ رباتهای خانگی لیگی جدید در مسابقات روبوکاپ می‌باشد که تمرکز آن بر روی کاربردهای دنیای واقعی و تعامل بین انسان و ماشین با استفاده از رباتهای خودمختار می‌باشد. هدف این لیگ تشویق و توسعه کاربردهای مفید و یاریگر انسان در زندگی روزمره، در حوزه رباتیک می‌باشد.

تصویر شبیه سازی شده ی محیط مسابقات لیگ ربات خانگی-ربوکاپ آزاد ایران ۲۰۱۳: