fa-IRen-GB
ورود به سايت

ليگ شبیه ساز عامل امداد

قوانین لیگ

قوانین هشتمین دوره از مسابقات  در لیگ شبیه ساز امداد بر اساس قوانین به کار گرفته شده در مسابقات جهانی ربوکاپ مکزیک خواهد بود. در صورت اعمال هر گونه تغییر مراتب در همین صفحه اعلام خواهد گردد.

 

میتوانید قالب TDPرا از اینجا دانلود کنید.

همچنین برای تهیه کرنل مسابقات میتوانید از این لینک استفاده کنید.

 

کمیته فنی لیگ مانند سال گذشته امکانات ارائه کارهای انجام شده توسط تیم های شرکت کننده را فراهم کرده. شرکت در این ارائه ها برای تمام تیم های حاضر در مسابقات الزامی است. بر این اساس هر تیم به مدت بیست تا سی دقیقه باید به توضیح جنبه های علمی و فنی کارهای انجام شده در آن تیم بپردازد.(لطفا از ارائه توضیحات بی مورد در باره سیستم شبیه ساز امداد خودداری کنید).