fa-IRen-GB
ورود به سايت

Enter Title

رییس برگزاری

  • دکتر مرتضی موسی خانی

 

نایب رییس برگزاری

  • دکتر محمد عطایی

 

کمیته برگزاری

  • افروز کتانباف نصب
  • امیرحسین ماندگار
  • اسدالله نوروزی